Phương thức vận chuyển

Hiện chúng tôi chỉ sử dụng dịch vận chuyển của bưu điện. Với 3 hình thức vận chuyển chính, được áp dụng cho 2 dạng thanh toán đó là.

Dạng thanh toán thứ 1 : Chuyển khoản trước tiền hàng.

    • 着払い( Chakubarai Dạng chuyển hàng mà người nhận trả phí chuyển.
    • 元払い ( Motobarai ) Dạng chuyển hàng mà phía shop trả phí chuyển.

 

Dạng thanh toán thứ 2: Nhận hàng rồi mới trả tiền

    • 代金引換 ( DaikinHikikae ) Dạng chuyển hàng mà người nhận trả cả phí hàng hóa và một phần phí chuyển hàng theo quy định. Tham khảo mục  Phí vận chuyển